Noutăţi

 Arhivă de afişe

Galerie foto

Galerie video

Postat pe 13.03.2017
Anunț concurs
 

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, la sediul Teatrului Național „Lucian Blaga“ din Cluj-Napoca, se organizează în data de 04.04.2017 concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante de execuție:

 

-       1 post economist IA, în cadrul Compartimentului Achiziții Publice;
 

-       1 post economist I, în cadrul Serviciului Financiar Contabil, Casieria Centrală.

 


Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și 4. copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae.


Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
 

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
 

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituției, din Cluj-Napoca, P-ța Ștefan cel Mare nr. 2-4, jud. Cluj sau la nr. de tel.0264/592826 int.113
 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt

  1. Economist, gradul prof. IA S:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul economic;
  • vechime/experiență în specialitate: minimum 6 luni. 
  1. Economist, grad prof. 1 S:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul economic;
  • vechime/experiență în specialitate: minimum 5 ani. 

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4. are capacitate deplină de exercițiu;
5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor, la sediul instituției din Piața Ștefan cel Mare, nr. 2-4, Cluj-Napoca

 27.03.2017, ora 15, termenul limită de depunere a dosarelor;

 04.04.2017, ora 12, proba scrisă (test grilă) ;

 06.04.2017, ora 12, proba de interviu.

 

Rezultatele se vor anunța în maxim 24 de ore de la data susținerii fiecărei probe, la sediul instituției și pe pagina de internet www.teatrulnationalcluj.ro.

 

  

Bibliografie:

 

1. Economist IA, în cadrul Compartimentului Achiziții Publice

 

- LEGEA Nr. 98/2016 din 19 mai 2016 - privind achiziţiile publice

 

2. Economist I, în cadrul Serviciului Financiar Contabil, Casieria Centrală

 

- ORDIN Nr. 2861 din 9 octombrie 2009 - pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

 

- ORDIN Nr. 2047 din 4 februarie 2004 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea elementelor de decor, de recuzită, a costumelor, a păpuşilor/marionetelor, a instrumentelor şi a ştimelor din instituţiile de spectacol

 

- DECRET Nr. 209 din 5 iulie 1976 - pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă

 

- LEGE Nr. 70/2015 din 2 aprilie 2015 - pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

 

Manager,

Mihai-Petre Măniuțiu