Poster gallery

Photo gallery

Video gallery

Conducere
 

 FUNCŢII DE CONDUCERE

nr.   crt.

Nume şi prenume

Denumire compartiment

Funcţie

CV

1.

Maniutiu Mihai-Petre

 

Manager

Click aici

2.

Pop-Curşeu Ştefana

Artistic

Director artistic

Click aici

3.

Patachi Maria

Economic

Director economic

Click aici

4.

Pojonie Constantin

Tehnic

Director tehnic

Click aici

5.

Grădinaru Vasile Ticu

Secţia Producţie

Şef secţie

 

6.

Muresan Marioara-Elena

Financiar Contabil

Şef serviciu

 

7.

Gradinaru Vasile Ticu /

Pojonie Constantin

Regie Scenă

Şef serviciu

 

8.

Bîrgăoanu Adina

Aprovizionare, transporturi

Şef birou

 

9.

Tolan Mircea-Filip

Admininistraţie, Întreţinere, Pază, Pompieri

Şef birou

 

10.

Negrea Ioan

Formaţie muncitori scenă

Şef formaţie muncitori

 


 

Atribuţiile managerului

1. Decide asupra modului de utilizare a bugetului aprobat al institutiei, cu respectarea prevederilor legale, fiind ordonator terţiar de credite;

2. Adoptă măsuri în vederea îndeplinirii prevederilor bugetului anual de venituri și cheltuieli al instituţiei, prin dezvoltarea și diversificarea surselor de venituri extrabugetare, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare;

3. Selectează, angajează, promovează, sancţionează și concediază personalul salariat, în condiţiile legii;

4. Dispune efectuarea evaluărilor anuale ale performanţelor salariaţilor, în condiţiile legii;

5. Stabilește atribuţiile de serviciu pe compartimente ale personalului angajat, conform regulamentului de organizare și funcţionare a instituţiei, precum și obligaţiile profesionale individuale de muncă ale personalului de specialitate, aprobate prin fișele de post;

6. Reprezintă instituţia în raporturile cu terţii;

7. Încheie acte juridice de conservare, administrare sau dispoziţie în numele și pe seama instituţiei, în condiţiile legii;

8. Negociază clauzele contractelor încheiate conform prevederilor Codului civil sau, după caz, conform legilor speciale;

9. Alte competenţe încredinţate prin ordin al ministrului.

 

Atribuţiile directorului artistic

1. Concepe şi conduce activitatea compartimentului secretariat literar, relaţii publice, impresariat artistic şi personal de sală;

2. Coordonează şi conduce activitatea compartimentului artistic: regizori artistici, actori, scenografi, pictori scenografi, consultanţi artistici, personal tehnic de scenă;

3. Favorizează şi stimulează creaţia dramatică autohtonă, propune liniile de perspectivă ale repertoriului;

4. Împreună cu secretariatul literar investighează permanent noile apariţii din literatura dramatică internaţională ce pot interesa repertoriul teatrului, stabileşte relaţii şi contacte cu autorii dramatici de pretutindeni, realizează demersurile necesare obţinerii cesiunilor de reprezentare;

5. Face propuneri pentru întreaga stagiune privitoare la: proiectele artistice, colaboratori, repertoriul teatrului;

6. Aprobă schiţele de decor şi costume în limita valorii alocate spectacolului;

7. Odată stabilit repertoriul teatrului, răspunde de graficul montării spectacolelor;

8. Prezintă propuneri pentru desemnarea regizorului artistic al fiecărei montări;

9. Avizează propunerile regizorilor artistici privind distribuţia spectacolului şi colaboratorii săi principali, contrasemnând deciziile cu distribuţia spectacolelor emise de directorul general;

10. Coordonează şi avizează propunerile secretariatului literar privind programarea reprezentării spectacolelor teatrului;

11. Urmăreşte permanent utilizarea judicioasă şi punerea în valoare a tuturor angajaţilor care formează compartimentul artistic al teatrului: actori, regizori artistici, scenografi;

12. Coordonează şi supraveghează activitatea artistică curentă a teatrului, cu un accent deosebit pe disciplină şi calitatea actului artistic;

13. Urmăreşte, după premieră şi după reluări, reprezentarea spectacolelor aflate în repertoriu, dispunând măsurile necesare pentru menţinerea calităţii reprezentaţiilor ori îmbunătăţirea lor;

14. Ia măsuri pentru soluţionarea tuturor situaţiilor create de indisponibilitatea unui interpret, propune directorului general deciziile de dublare a rolurilor sau înlocuirea în rol;

15. Avizează propunerile de angajare, promovare, sancţionare şi desfacere a contractelor de muncă pentru salariaţii din compartimentele de care răspunde;

16. Răspunde de întocmirea şi păstrarea fişelor de post pentru posturile din compartimentele pe care le coordonează;

17. Are atribuţii privind accesarea proiectelor de finanţare a activităţilor teatrului;

18. Propune scoaterea din uz a costumelor şi decorurilor, în baza deciziei date de directorul general de eliminare din repertoriu a spectacolelor epuizate;

19. Urmǎreşte evoluţia spectacolelor de pe afişul teatrului, privind respectarea programelor sǎptǎmânale, lunare, trimestriale şi anuale;

20. Participǎ împreună cu colectivul teatrului în turneele importante sau festivalurile la care este invitat, în ţară şi strǎinatate şi rǎspunde de buna desfǎşurare a acestora;

21. Îşi aduce concursul pe întreg parcursul stagiunii pentru menţinerea nivelului calitativ superior al repertoriului, prin discuţii critice cu personalul artistic şi tehnic implicat în producerea şi întreţinerea spectacolelor din portofoliul teatrului;

22. Face propuneri de oferte pentru colaborări artistice şi distribuţia spectacolelor;

23. Participă la premierele şi spectacolele  altor teatre din ţară, acolo unde este invitat, pentru documentare, preluare de tehnici, iniţiative noi în vederea adaptării lor la teatrul propriu;

24. Face parte din comisiile de angajare, promovare şi perfecţionare a personalului artistic, secretariat literar, personal tehnic de scenă, personal de sală;

25. Propune măsuri pentru perfecţionarea pregătirii profesionale şi desăvârşirea măiestriei artistice a personalului, potrivit legii;

26. Concepe şi propune profilul artistic al stagiunilor pe o perioadă de trei ani în consens cu proiectul de management avizat de minister, propunerile regizorilor şi potenţialul artistic al colectivului de actori. În acelaşi sens, face propuneri concrete în privinţa programului de repetiţii şi spectacole lunare;

27. Contactează regizori importanţi din ţară şi străinătate în vederea realizării programului repertorial al teatrului;

28. Asistă la repetiţia generală şi avanpremiera producţiilor teatrului;

29. Promovează spectacolele produse de teatru în toate mediile;

30. Urmăreşte atragerea de personalităţi naţionale şi internaţionale în vederea promovării renumelui instituţiei;

31. Organizează şi coordonează evenimente teatrale, festivaluri, turnee şi deplasări, gale, la care instituţia participă;

32. Coordonează şi răspunde, prin personalul din subordine, de relaţiile publice ale instituţiei;

33. Participă împreună cu colectivul teatrului în turnee sau festivaluri la care este invitat, în ţară şi străinătate, atrăgând mass-media în vederea promovării activităţii instituţiei;

34. În lipsa directorului general preia atribuţiile şi competenţele conducătorului instituţiei;

35. Îndeplineşte alte atribuţii specifice funcţiei pe care o ocupă, potrivit legii, date în sarcina sa de directorul general.

 

 Atributiile directorului tehnic

1. Participǎ la discutiile organizate cu realizatorii spectacolelor (regizori artistici, scenografi, interpreţi etc.) în vederea stabilirii cât mai corecte a resurselor umane şi materiale în vederea pregătirii şi prezentǎrii spectacolelor cuprinse în repertoriul teatrului.
2. Participǎ împreună cu colectivul teatrului în turneele importante sau festivalurile la care este invitat, în ţara şi strǎinătate şi rǎspunde de buna desfǎşurare a acestora, din punct de vedere tehnic.
3. Coordoneazǎ activitatea de reparaţii curente şi capitale precum şi activitatea  urmǎtoarelor compartimente: Ateliere de producţie, personal tehnic de scenă, Birou administrativ, întreţinere, pază,  pompieri, Birou tehnic, protecţia muncii, ISCIR, S.P.S.U.
4. Rǎspunde de activitatea S.P.S.U. conform O.M.A.I. nr.163/2007 şi a comitetului de protecţia muncii şi sǎnǎtate.
5. Este preşedintele comisiei centrale de inventariere la nivel de teatru.
6. Se ocupǎ de atragerea de sponsori pentru susţinerea teatrului.
7. Ia măsuri şi întocmeşte planurile de reparaţii curente, reparaţii capitale şi investiţii privind instalaţiile, imobilul şi interioarele acestuia, planifică în limitele fondurilor alocate aceste reparaţii, stabilind oportunitatea şi priorităţile.
8. Supune spre aprobare Consiliului administrativ planurile de reparaţii curente, reparaţii capitale şi de investiţii, la începutul fiecărui an.
9. Urmăreşte şi ia măsuri pentru respectarea dispoziţiilor legale cu privire la funcţionarea în deplină siguranţă a utilajelor şi instalaţiilor.
10. Informează directorul general sau Consiliul administrativ asupra deficienţelor constatate de organele de control (pompieri, poliţie, protecţia muncii ş.a.) şi ia măsurile necesare pentru lichidarea acestor deficienţe.
11. Organizează şi participă la recepţionarea lucrărilor executate de terţi, precum şi a diferitelor materiale tehnice.
12. Asigură şi ia măsuri pentru funcţionarea în bune condiţii a tuturor instalaţiilor instituţiei, încălzire, ventilaţie şi aer condiţionat, apă şi canal, electricitate, S.P.S.U., ascensoare, având grija planificării reviziilor tehnice şi reparării oportune a acestora.
13. Exercită pentru întreg personalul din subordine controlul intern operativ curent.
14. Dispune şi ia toate măsurile legale pentru paza şi securitatea instituţiei.
15. Răspunde şi îndrumă activitatea de protecţia muncii în baza deciziei directorului general şi a normelor legale.
16.  Reprezintă interesele instituţiei în raport cu terţii, din punct de vedere tehnic.
17. Participă la întocmirea contractelor, verificarea devizelor, verificarea caietelor de sarcini, la precizarea, motivarea şi susţinerea poziţiei instituţiei la şedinţele de conciliere privind lucrările executate sau care urmează a se efectua în cadrul Teatrului.
18. Participă la pregătirea şi prezentarea spectacolelor cuprinse în repertoriul Teatrului, cooperâd la stabilirea corectă a resurselor umane şi materiale.
19. Urmăreşte din punct de vedere tehnic, evoluţia spectacolelor produse de Teatru, prin   păstrarea la forma avută la premieră şi realizarea în timp util a reparaţiilor la: decor, recuzită, mobilă, costume, etc.
20. Face parte din comisiile de angajare, promovare şi perfecţionare a personalului subordonat;
21. Coordonează activitatea Atelierelor de producţie, urmărind desfăşurarea în bune condiţii a procesului de producţie;
22. Rǎspunde de activitatea de producţie de la lansarea acesteia prin aprobarea devizelor şi pânǎ la premiera spectacolelor.
23. Asistă la repetiţia generală şi avanpremiera producţiilor teatrului;
24. Respectă prevederile cuprinse în R.O.I., R.O.F., respectă codul de conduită afişat  în incinta instituţiei;

 

Atribuţiile directorului economic

1. Angajează teatrul, conform cu responsabilităţile funcţiei deţinute în cadrul instituţiei, prin semnarea, avizarea, derulării operaţiunilor economico-financiare prin semnătură  în operaţiunile economico-financiare;

2. Coordonează direct activitatea Serviciului financiar-contabil şi Biroul Aprovizionare, Transporturi: organizarea eficientă a timpului de lucru în desfăşurarea activităţilor; coordonarea activităţii personalului din subordine;

3. Stabileşte sarcinile şi atribuţiile, prin fişa postului, a personalului din subordine;

4. Organizează evidenţa contabilă conform legii contabilităţii şi a normelor de aplicare;

5. Pune în aplicare planul de conturi în vigoare;

6. Urmăreşte realizarea indicatorilor valorici, reflectarea în expresie bănească a patrimoniului şi asigură prin metodele specifice apărarea integrităţii lui;

7. Exercitǎ controlul financiar preventiv propriu, prin viza de control financiar preventiv propriu, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicatǎ. Persoana care exercitǎ controlul financiar preventiv propriu nu trebuie sǎ fie implicatǎ, prin sarcinile de serviciu, în efectuarea operaţiunii supuse controlului financiar preventiv propriu;

8. Participă în mod nemijlocit la elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi urmăreşte execiţia bugetară şi a bilanţului contabil împreună cu anexele şi raportul explicativ;

9. Asigură întocmirea la timp a balanţelor de verificare, bilanţului contabil trimestrial şi anual;

10. Organizeazǎ şi rǎspunde de efectuarea înregistrǎrilor financiar-contabile;

11. Organizează desfăşurarea în bune condiţii  a circuitului şi arhivării documentelor justificative şi contabile;

12. Organizeazǎ şi rǎspunde de efectuarea inventarierilor periodice ale patrimoniului instituţiei;

13. Propune mǎsuri pentru îmbunǎtǎţirea activitǎţii financiar contabile a instituţiei;

14. Ia măsuri de încasare a debitelor şi de recuperare a pagubelor constatate;

15. Asigurǎ respectarea legislaţiei în vigoare privind utilizarea şi integritatea mijoacelor materiale şi bǎneşti ale Teatrului;

16. Verificǎ corectitudinea sumelor solicitate în cererile de credite bugetare şi încadrarea acestora în volumul creditelor aprobate;

17. Verificǎ şi avizeazǎ utilizarea judicioasǎ a resurselor financiare ale Teatrului;

18. Verificǎ şi avizeazǎ contractele, convenţiile şi înţelegerile care angajeazǎ rǎspunderea patrimonialǎ a Teatrului;

19. Intocmeşte situaţiile financiare trimestriale şi anuale;

20. Controlează organizarea şi urmǎrirea conducerii evidenţei şi a raportǎrii angajamentelor bugetare şi legale în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.1792/2002;

21. Verificǎ întocmitea statelor de funcţii în conformitate cu legislaţia în vigoare;

22. Verificǎ prin sondaj, modul de acordare a salariilor, sporurilor, a altor drepturi salariale şi a reţinerilor efectuatepe state de platǎ;

23. Analizeazǎ permanent situaţia debitorilor şi creditorilor instituţiei, luând mǎsuride lichidare a acestora;

24. Indeplineşte alte atribuţii specifice funcţiei pe care o ocupǎ, potrivit legii;

25. Propune şi aplică măsuri disciplinare în limitele stabilite de legislaţia în vigoare;

26. Dispoziţiile sale în domeniul financiar-contabil sunt executorii pentru întreg personalul;

27. Coordonează şi avizează în termenele stabilite dările de seamă statistice, cerute de organele competente;