News

 Poster gallery

Photo gallery

Video gallery

Postat pe 08.24.2018
ANUNȚ CONCURS
 

Teatrul Național “Lucian Blaga” din Cluj-Napoca, organizează la sediul din Pța Ștefan cel Mare Nr. 2-4, concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale vacante de Șef secție.

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:


a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs:

 

a)    studii superioare tehnice absolvite cu  diplomă  de  licenţă  sau echivalentă, emisă de instituţii acreditate de Ministerul Educaţiei;

b)    minim 5 ani experienţă în domeniul tehnic;

c)     experienţă în domeniul tehnic, dovedită prin CV alături de declaraţie pe proprie  răspundere  că se  îndeplineşte  condiţia  de  experienţă;

d)    temeinice cunoştinţe profesionale de specialitate în domeniul tehnic;

e)    aptitudini de comunicare, capacitate de relaţionare în cadrul relaţiilor de muncă; competențe organizatorice și de coordonare;

f)      cunoştinţe de operare pe calculator (Word, Excel, Sketchup);

g)    cunoștințe de gestiune a materialelor, obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe;

h)    cunoștințe de întocmire devize, decontare producție.

 

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 

1.     cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

2.     copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3.     copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și domeniul acestora, precum și copiile documentelor care să ateste îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

4.     carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5.     cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

6.     adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

7.     curriculum vitae.

 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Bibliografia și tematica de concurs:

 

1.     HG nr.1048 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;

2.     Codul muncii – Sănătatea și securitatea muncii, răspunderea disciplinară și patrimonială;

3.     Regulamentul de organizare și funcționare al Teatrului Național “Lucian Blaga” din                  Cluj-Napoca;

4.     Regulamentul intern al Teatrului National “Lucian Blaga” din Cluj-Napoca;

5.     Calculul de materiale necesare executării unor elemente de decor dintr-o schiță tehnică;

6.     Descrierea fluxului tehnologic pentru elementul de decor din schiță;

7.     Întocmirea decontului de materiale pentru elementul din schiță, cantitativ.

 

Calendarul desfășurării concursului:

 

Depunerea dosarelor – în perioada 15.10.2018 - 17.10.2018

Afișarea rezultatelor selecției dosarelor – 19.10.2018

Depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor – 22.10.2018

Soluționarea contestațiilor depuse la selecția dosarelor și afișarea rezultatelor –

23.10.2018

Proba scrisă – 26.10.2018, orele 11.00

Afișarea rezultatelor la proba scrisă – 30.10.2018

Depunerea contestațiilor privind proba scrisă – 31.10.2018

Afișarea rezultatelor la proba scrisă – 01.11.2018

Proba de interviu – 05.11.2018, orele 11.00

Afișarea rezultatelor la proba de interviu – 06.11.2018

Depunerea contestațiilor privind proba de interviu – 07.11.2018

Afișarea rezultatelor la proba de interviu – 08.11.2018

Afişarea rezultatelor finale – 09.11.2018

 

 

 

Relații suplimentare se pot obține la sediul Teatrului National “Lucian Blaga” din Cluj-Napoca, P-ța Ștefan cel Mare Nr. 2-4, Compartimentul Resurse umane, telefon 0731-016791.

X